Dorost

9.9.2023, HMS Karlovy Vary
Chomutov
10:3
3:2, 3:1, 4:0
Hurrican